ETT SAMARBETE SOM KAN LEDA TILL REKRYTERING

Genom att ta emot en studerande i LIA, har du möjlighet att planera dina framtida rekryteringar. Både studerande och arbetsgivare får möjlighet att kostnadsfritt prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning.

De studerande följer de arbetstider, rutiner och arbetssätt som gäller på arbetsplatsen. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både arbetsgivare och den studerande välja att avbryta perioden.

För att ta emot en LIA-studerande krävs att arbetsplatsen och arbetsuppgifter motsvarar LIA-periodens kursplan som baseras på genomförda teoretiska kurser.
Arbetsgivaren utser en lämplig handledare som finns på plats för att handleda den studerande. Samtliga handledare bjuds in till en handledarutbildning inför LIA-perioden. Skolan godkänner och utvärderar platsen utifrån kursplanen och handledaren utvärderar den studerande utifrån teoretiskt kunnande och prestation under LIA-perioden.

Jag som arbetsgivare är intresserad av att ta emot studerande på LIA