PROJEKTERING OCH KONSTRUKTION INOM ELNÄT OCH KRAFTÖVERFÖRING

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
20 veckor LIA (Lärande i arbete)

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ. Som elkraftsingenjör arbetar du med allt från konstruktion av elkraftsutrustning till service och underhåll av denna. Du arbetar även med att ta fram förslag till ny eller förbättrad elkraftsutrustning.
Det kan vara allt från vatten- och vindkraftverk till småskaliga produktionsanläggningar eller anläggningar och nät i hela distributionskedjan av energin. Det behövs dessutom utbildad kompetens för att effektivisera och modernisera de anläggningar och system som redan finns.

Efter utbildningen kan du exempelvis

 • genomföra inspektioner och besiktningar av nätstationer, kabelskåp och luftledningar
 • genomföra ronder, tillsyn och arbeta med avhjälpande underhåll
 • utföra konstruktionsarbete inom ramen för gällande regler inom arbetarskyddsområdet
 • genomföra nätkontroll med beräkningar/selektivplaner och kontrollutrustning
 • övergripande planering av underhåll, besiktningar, inspektioner och felavhjälpning
 • projektera och planera elnätsanläggningar
 • arbeta med drift, service och underhåll av elnätsanläggningar
 • arbeta med elritningar, elscheman och projektering av installationer för kraft och belysning
 • planera, leda och följa upp projekt
 • använda branschanpassade professionella program för datorstödd dokumentation
Längd : 2 år Poäng: 400 Studieort : Västerås Studieform : Heltid Startdatum : Påbörjad Examensdatum : maj 2019 Ansök senast : Info i januari Antal platser : 30

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. www.csn.se

Efter examen kan du söka arbete som
 • Elkraftsingenjör
 • Driftingenjör
 • Projekteringstekniker
 • Elkonstruktör
 • Elkraftstekniker
 • Drifttekniker
Programblad

Kurser och behörigheter

KurserYH-poäng
Elbyggnadsrationalisering (ERB)10
Elinstallationer10
Elkonstruktion med CAD20
Elkraftssystem50
Ellära35
Elmaskiner25
Elsäkerhet och arbetsmiljö (ESA)20
Informationssystem för elnät15
Kontrollanläggningar20
Kvalitets- och miljöteknik10
Projektplanering15
Teknologi15
Tillämpad matematik30
Underhållsteknik10
LIA1 - Drift, underhåll och montage40
LIA2 - Planering och projektering25
LIA3 – Beredning hög- och lågspänning/35
Funktionskontroll (Valbara kurser)
Examensarbete15

Grundläggande behörighet

Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens.
Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter.
Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Behörighet i övrigt

Följande gymnasiekurser med minst betyg E (G) :
- Svenska 1 och 2  (A och B)
- Engelska 5  (A)
- Matematik 2 (B)
- Ellära 1 (A och B)

B-körkort krävs för att kunna utföra lärande i arbete (LIA)

Annan behörighet

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande enligt angiven urvalsprocess. För denna utbildning sker urvalet utifrån kriterierna betyg, särskilt prov samt yrkeserfarenhet. Kontakta ansvarig utbildningsledare för mer information.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

När det gäller sökande som har utländska betyg kan det vara svårt att avgöra om utbildningen motsvarar en svensk gymnasieutbildning. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som vill studera vidare i Sverige. För hjälp med bedömning och översättning av dina betyg klicka här!