PROJEKTERING OCH KONSTRUKTION INOM ELNÄT OCH KRAFTÖVERFÖRING

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
19 veckor LIA (Lärande i arbete)

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ. Som elkraftsingenjör arbetar du med allt från konstruktion av elkraftsutrustning till service och underhåll av denna. Du arbetar även med att ta fram förslag till ny eller förbättrad elkraftsutrustning.
Det kan vara allt från vatten- och vindkraftverk till småskaliga produktionsanläggningar eller anläggningar och nät i hela distributionskedjan av energin. Det behövs dessutom utbildad kompetens för att effektivisera och modernisera de anläggningar och system som redan finns.

Efter utbildningen kan du exempelvis

 • genomföra inspektioner och besiktningar av nätstationer, kabelskåp och luftledningar
 • genomföra ronder, tillsyn och arbeta med avhjälpande underhåll
 • utföra konstruktionsarbete inom ramen för gällande regler inom arbetarskyddsområdet
 • genomföra nätkontroll med beräkningar/selektivplaner och kontrollutrustning
 • övergripande planering av underhåll, besiktningar, inspektioner och felavhjälpning
 • projektera och planera elnätsanläggningar
 • arbeta med drift, service och underhåll av elnätsanläggningar
 • arbeta med elritningar, elscheman och projektering av installationer för kraft och belysning
 • planera, leda och följa upp projekt
 • använda branschanpassade professionella program för datorstödd dokumentation
Längd : 2 år Poäng: 415 Studieort : Västerås Studieform : Heltid Startdatum : 2019-08-19 Ansök senast : Ansökan är stängd Antal platser : 30
Christina Kääriä
Utbildningsledare 021-39 98 07 E-post christina.kaaria@vasteras.se

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. www.csn.se

Efter examen kan du söka arbete som
 • Elkraftsingenjör
 • Driftingenjör
 • Projektingenjör
 • Underhållsingenjör
 • Elkraftstekniker
 • Drifttekniker
Programblad

  Kurser och behörigheter

  KurserVeckorYH-poäng
  Arbetsmiljö och säkerhet420
  Elinstallationer i byggnader315
  Elkonstruktion med CAD630
  Elkraftssystem1050
  Elmaskiner525
  Elmätningar och beräkningar840
  Examensarbete420
  Hållbar energi420
  Informations- och styrsystem420
  Introduktion el- och energibranschen420
  Kontrollanläggningar420
  Kvalitet och underhållsteknik420
  LIA1 - Drift, underhåll och montage735
  LIA21260
  Projektplannering420

  Grundläggande behörighet

  Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens.
  Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter.
  Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

  Behörighet i övrigt

  Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
  - Matematik 2 / Matematik B

  Annan behörighet

  Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
  Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

  Urval

  Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas.

  Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde.

  Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme.

  För sökande som åberopar reell kompetens och 20-% regeln, sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal.

  När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.

  Bedömning utifrån utländsk utbildning

  När det gäller sökande som har utländska betyg kan det vara svårt att avgöra om utbildningen motsvarar en svensk gymnasieutbildning. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som vill studera vidare i Sverige. För hjälp med bedömning av dina betyg klicka här!