ARBETSMARKNADENS BEHOV AV ELKRAFTSINGENJÖRER

Nationell efterfrågan

I Sverige råder idag en stor brist på arbetskraft på ingenjörsnivå inom elkraft. En arbetsmarknadsanalys bland Svensk Energis medlemsföretag visar att branschen behöver nyanställa cirka 7000 personer bara för att täcka upp för 40-talisternas pensionsavgångar. I analysen framkom också att det största anställningsbehovet inom tekniska yrken finns inom verksamheten elnät där drygt 2000 elkrafttekniker behövs.

Drygt 2000 elkrafttekniker/-ingenjörer behöver således anställas utifrån rådande investeringsbehov och ålderspensioneringar.

Även Arbetsförmedlingen bedömer att elingenjörer och elkraftstekniker möter en mycket god arbetsmarknad de kommande 5-10 åren.

Regional efterfrågan

Västmanland, Södermanland och Uppland med företag som  ABB, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Upplands Energi, Westinghouse, Bombardier, Vattenfall, OneNordic, Vattenfall Services, SWECO med flera, har en efterfrågan de närmaste 3-5 åren på fler än 300 elkraftstekniker.

För ledningsgruppens företag är det av stor strategisk betydelse att säkerställa återväxten i de regionala branschföretagen för att regionen skall kunna bibehålla sin ställning som nationellt centrum inom elkraftteknik och kraftöverföring.