FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD LÖNEARBETE OCH RÅDGIVNING

Utbildningen är 1,5-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
12 veckor LIA (Lärande i arbete)

Utbildningen  ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Ofta efterfrågas också en kombination av kunskap inom såväl lön som redovisning. Utbildningen ger dig gedigen kompetens för praktiskt och självständigt arbete inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med löneadministration och lönestrategier. Prognoserna för att få anställning efter utbildningen är mycket goda, då medelåldern på löneadministratörer är hög och branschen förväntar sig stora pensionsavgångar de kommande åren. Med din yrkeshögskoleexamen som lönekonsult har du möjlighet att, efter 3 års yrkeserfarenhet, bli auktoriserad lönekonsult genom Srf lön.

Efter utbildningen kan du exempelvis

 • arbeta i IT-baserade lönesystem och integrera data i andra system
 • arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inklusive avstämningar, rimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner
 • arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter m.m
 • avgöra vad som räknas som förmån och vad som räknas som lön
 • hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar
 • tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden
 • förstå bokföringens grunder
 • hantera lönerelaterade uppgifter för bokföring samt kommunicera om och felsöka i bokföringen
Längd : 1.5 år Poäng: 300 Studieort : Västerås Startdatum : 2019-08-26 Ansök senast : Ansökan är stängd Antal platser : 34

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. www.csn.se

Efter examen kan du söka arbete som
 • Lönekonsult
 • Lönespecialist
 • Löneekonom
 • Löneförättare
 • Löneadministratör
Programblad och information om ansökan

Kurser och behörigheter

KurserVeckorYH-poäng
Arbetsrätt630
Examensarbete420
Förmåner och resereglementen420
LIA1260
Lönehantering och den konsultativa yrkesrollen420
Lönesystem420
Pensioner och försäkringar210
Personalekonomi och personalredovisning630
Praktisk lönehantering840
Processer inom personalarbete630
Redovisning420

Grundläggande behörighet

Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens.
Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter.
Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Behörighet i övrigt

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3:
- Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

Annan behörighet

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov bestående av två delar:
- skriftligt prov i svenska
- skriftligt prov i matematik
De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng. Vid lika resultat väger poängen från det förstnämnda tyngst och så vidare.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

När det gäller sökande som har utländska betyg kan det vara svårt att avgöra om utbildningen motsvarar en svensk gymnasieutbildning. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som vill studera vidare i Sverige. För hjälp med bedömning av dina betyg klicka här!