FÖR DIG SOM VILL ARBETA MED BEHANDLING OCH UTVECKLING AV MÄNNISKOR

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid (ej distans)
23 veckor LIA (Lärande i arbete)

Utbildningen ger dig kvalificerad yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden för ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med t.ex. behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.

Efter utbildningen kan du exempelvis

 • arbeta professionellt med socialpedagogiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder med ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt
 • på ett kreativt sätt inspirera och hitta motivationsfaktorer till hälsa och livsstilsförändring
 • på ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykiatrisk problematik
 • på ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer
 • självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta med bedömning, planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och dokumentation
 • agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet om den etik som gäller i socialpedagogiskt arbete
Längd : 2 år Poäng: 410 Studieort : Västerås Startdatum : 13 aug 2018 Ansök senast : Ej sökbar Antal platser : 32
Efter examen kan du söka arbete som
 • Socialpedagog
 • Behandlingsassistent
 • Flyktingsamordnare/-konsulent/-assistent
 • Boendestödjare
 • Kriminalvårdare
 
Programblad

Kurser och behörighet

KurserVeckorYH-poäng
Aggression Replacement Training315
Beroendelära och behandling KBT735
Hälsa och livsstil ur ett salutogent perspektiv420
Kognitiv beteendeterapi (KBT)735
Kriminalvård KBT420
Mångkulturellt socialt arbete420
Tillämpad beteendeanalys420
Nätverksarbete420
Psykiatri KBT420
Psykologi420
Socialt arbete840
Lärande i arbete (LIA) 11155
Lärande i arbete (LIA) 21260
Examensarbete630

Grundläggande behörighet

Du kan bli grundläggande behörig genom gymnasieexamen eller motsvarande, samt via reell kompetens.
Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. Det kan alltså handla både om sådant du lärt dig genom olika former av utbildning och sådant du lärt dig genom arbete, utbildning utanför det formella utbildningssystemet eller genom andra erfarenheter.
Du kan styrka din reella kompetens med dokumentation på till exempel arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Behörighet i övrigt

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3:
- Svenska 2 / Svenska B / SVA2
- Engelska 5 / Engelska A

Annan behörighet

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven som anges under grundläggande behörighet eller behörighet i övrigt finns ändå en möjlighet att bli antagen till utbildningen. Även här söker du då via din reella kompetens.
Om skolan/ledningsgruppen bedömer att du uppfyller kraven enligt ovan går du vidare till urvalsprocessen och har samma möjligheter till att bli antagen som för dem med formell behörighet.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov bestående av tre delar:
- muntligt prov i form av intervju
- skriftligt prov i svenska
- skriftligt prov i engelska
Det förstnämnda väger tyngst och så vidare. Vid i övrigt likvärda meriter görs urval genom lottning.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

Om du har utländska betyg kan det vara svårt att avgöra om din utbildning motsvarar en svensk gymnasieutbildning. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som vill studera vidare i Sverige. För hjälp med bedömning av dina betyg klicka här!

Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. www.csn.se